ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Η πρώτη οδηγία (85/611 / ΕΟΚ) σχετικά με τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) τέθηκε σε ισχύ το 1988 και τροποποιήθηκε από την ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ στην οδηγία 2002 ΟΣΕΚΑ ως στόχο να καθορίσει ένα εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο που θα παρέχει υψηλά επίπεδα προστασίας των επενδυτών.

Παρόλο που υπήρξε μεγάλη ανάπτυξη και επιτυχία στην Ευρωπαϊκή αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων  κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, απαιτούνταν περαιτέρω βελτιώσεις. Αρκετοί στόχοι κάτω από ΟΣΕΚΑ IV είχαν επιτευχθεί ένας από τους οποίους ήταν ή προσφορά υπηρεσιών διασυνοριακά. Η Κύπρος έχει μετατρέψει την οδηγία ΟΣΕΚΑ IV 2009/65 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη νομοθεσία 78 (Ι) / 2012.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου  είναι η εθνική αρχή που είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση αμοιβαίων κεφαλαίων, τους διαχειριστές τους και αυτούς που προωθούν τα αμοιβαία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 78 (Ι) / 12 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκδίδει οδηγίες, οι οποίες είναι δεσμευτικές για τους ΟΣΕΚΑ με άδεια λειτουργίας στη Κύπρο και τις  Εταιρείες Διαχείρισης, όπου έχουν την καταστατική τους έδρα στην Κύπρο. ΟΣΕΚΑ μπορεί να πάρει δύο μορφές:

1) Συμβατική μορφή- Αμοιβαίο Κεφάλαιο

2) Καταστατική μορφή- Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου

Για περισσότερη πληροφόρηση:

Οι περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμοι του 2012 έως 2016 (Ν.78(Ι)/2012, 88(Ι)/2015 και 52(Ι)/2016)