ΟΡΓΑΝΙΣMΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΕΕ)

Η νομοθεσία περί Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων ( «ΟΕΕ Νόμος») ψηφίστηκε το 2014 και έχει ευθυγραμμιστεί το νομικό πλαίσιο της Κύπρου με τις τελευταίες οδηγίες της ΕΕ για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τη διαφάνεια και την προστασία των επενδυτών. Κατά συνέπεια, ο νέος νόμος ΟΕΕ αντικατέστησε και κατήργησε την Διεθνή Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια Νόμου του 1999.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ("Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου") είναι η αρμόδια αρχή που ασκεί άδεια, ρυθμιστικά και εποπτικά καθήκοντα όπου στο παρελθόν ήταν ευθύνη της Κεντρικής Τράπεζας  Κύπρου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έχει εκδώσει συμπληρωματικές οδηγίες σύμφωνα με το Νόμο ΟΕΕ. Ένας ΟΕΕ μπορεί να λάβει τα ακόλουθα είδη νομικής μορφής και μπορεί να δημιουργηθεί με περιορισμένη ή απεριόριστη διάρκεια:

  • Αμοιβαίο Κεφάλαιο
  • Εταιρεία Επενδύσεων, με τη νομική μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές.
  • Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Για περισσότερη πληροφόρηση:

Ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2018

Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2013 (ενοποιημένος με Ν.8(I)/2015 και Ν.97(I)/2015)