Διαχείριση Επενδυτικών Κινδύνων

Η κυπριακή νομοθεσία [Νόμος 78(Ι)/2012 που ρυθμίζει τους περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων] απαιτεί από τις εταιρείες διαχείρισης ή τους αυτοδιαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ να εφαρμόζουν μια διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων που να τους επιτρέπει να παρακολουθούν και να μετρούν, ανά πάσα στιγμή, τον κίνδυνο των θέσεων που κατέχουν και τη συμβολή τους στο γενικότερο προφίλ κινδύνου των υπό διαχείριση κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ.

Η κυπριακή νομοθεσία [Nόμος 131(I)/2014 που ρυθμίζει τους περί Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων και Συναφή Θέματα του 2014] απαιτεί από τον εξωτερικό διαχειριστή ΟΕΕ ή τους αυτοδιοικούμενους ΟΕΕ να διατηρούν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα συστήματα διαχείρισης κινδύνου προκειμένου να εντοπίζουν, να μετρούν, να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν δεόντως τους κινδύνους που σχετίζονται με τις θέσεις που αναλαμβάνουν τα ταμεία τους και τη συμβολή αυτών των θέσεων το συνολικό προφίλ κινδύνου των ταμείων.

H BOC Asset Management διαθέτει ένα ολοκληρωμένο, διαφανές και ανεξάρτητο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών.

H υπηρεσία διαχείρισης κινδύνων της BOC Asset Management ασχολείται με τον εντοπισμό, τη μέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν τα ταμεία. Με την τακτική ενημέρωση των διαχειριστικών τους οργάνων (Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Ανώτατη Διοίκηση), παρέχονται τα ακόλουθα:

  • Διασφάλιση της εφαρμογής αποτελεσματικών πολιτικών διαχείρισης κινδύνων
  • Παρακολούθηση των ρυθμιστικών ορίων κινδύνου
  • Προσφορά μιας ευέλικτης προσέγγισης για την κάλυψη των εσωτερικών αναγκών για την αναφορά κινδύνων