Υποστηριζόμενα ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών) και ΟΕΕ (Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων)

1. 3K Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναγέννησις (OEE)

Εταιρεία Διαχείρισης:  3K Investment Partners

Διαμεσολαβητής στη Κυπριακή Δημοκρατία είναι η BOC Asset Management Ltd

Έντυπο Αίτησης, Διάθεσης και Εξαγοράς

Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου AIF32/2014

Πληροφοριακό Υλικό  (Ενημερωτικό Δελτίο, Κανονισμός, Έντυπο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές)

Δελτίο Τιμών

Τα ως άνω στοιχεία και πληροφορίες αφορούν τον οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) ανοικτού τύπου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (OEE)» που απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές (αρ. άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΙF32/2014) και δεν συνιστά ΟΣΕΚΑ.

Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΕΕ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, ΤΑ ΔΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΕΕ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ BOC ASSET MANAGEMENT LTD.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

  1. Ο οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) ανοικτού τύπου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (OEE)» έχει συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία και εποπτεύεται από την Κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  2. Η επένδυση σε ΟΕΕ δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
  3. H αξία των επενδύσεων σε μερίδια ΟΕΕ υπόκειται σε αυξήσεις ή μειώσεις, το αρχικό δε ποσό επένδυσης δεν είναι εγγυημένο.

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΕΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ