Λειτουργικές και Διοικητικές Εργασίες (Fund Administration)

Η BOC Asset Management είναι μια πλήρως αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και προσφέρει λύσεις προς διαχειριστές ΟΣΕΚΑ και Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) καθώς και σε αυτοδιαχειριζόμενους ΟΕΕ, οι οποίοι έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.   Προσφέρουμε ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

Μερικά από τα οφέλη της εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών σε μας περιλαμβάνουν:

 • Αυξημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών όσον αφορά τις αποτιμήσεις και την ασφάλεια των επενδυτικών κεφαλαίων
 • Δίνει τη δυνατότητα στον διαχειριστή κεφαλαίων να επικεντρώνεται στις δραστηριότητες διαχείρισης επενδύσεων
 • Μειωμένο λειτουργικό κόστος
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσω της χρήσης εξειδικευμένων συστημάτων λογιστικής και αναφοράς
 • Οι εργασίες εκτελούνται από έμπειρους ειδικούς του κλάδου

Συγκεκριμένα προσφέρουμε:

 • Διατήρηση λογιστικών βιβλίων και αρχείων των ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ
 • Ετοιμασία περιοδικών και ετήσιων λογαριασμών και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων αρχών
 • Υπολογισμός Καθαρής Εσωτερικής Αξίας (ΚΕΑ)-ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ σε καθημερινή ή δεκαπενθήμερη αναλυτική έκθεση (ανάλογα με τη σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με το  ενημερωτικό δελτίο και το Καταστατικό του ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ)
 • Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων με την ΚΕΑ
 • Υπολογισμό και πληρωμή εξόδων ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ σε τρίτους
 • Παρακολούθηση και καταγραφή όλων των εταιρικών πράξεων που αφορούν το χαρτοφυλάκιο του ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ
 • Συμφιλίωση σε καθημερινή βάση του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ με το θεματοφύλακα
 • Διατήρηση Μητρώου Μεριδιούχων και όλων των πληροφοριών που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία
 • Ενημέρωση Μεριδιούχων σε τακτά χρονικά διαστήματα και όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία