Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Η BOC Asset Management Company Limited διαθέτει άδεια λειτουργίας για την διαχείριση επενδύσεων σε διακριτική βάση  και σε αυτά τα πλαίσια δύναται να παρέχει την υπηρεσία αυτή, σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει κυρίως συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικά ταμεία και φυσικά πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Η Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων απευθύνεται σε πελάτες οι οποίοι αναζητούν την επαγγελματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους, στα πλαίσια σχετικής συμφωνίας η οποία περιλαμβάνει τους στόχους και τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί.  Με τις συνεχώς αυξανόμενες επενδυτικές επιλογές που υπάρχουν, η ανάθεση της διαχείρισης κεφαλαίων σε επαγγελματίες έχει καταστεί αναγκαιότητα για τις εταιρείες και τους οργανισμούς που κατέχουν σημαντικά κεφάλαια.  

Μέσα από μια δομημένη επενδυτική διαδικασία, σχεδιάζονται αποτελεσματικά και ευρέως διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και προφίλ κινδύνου του κάθε πελάτη, τα οποία παρέχουν πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά και σε επιλεγμένες κατηγορίες επενδύσεων. Κατά τη διαδικασία οικοδόμησης του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιείται μια ευρεία γκάμα χρηματοοικονομικών μέσων. Τα μέσα αυτά συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, μέσα χρηματαγορών και καταθέσεις σε όλα τα κύρια νομίσματα.

Ταυτόχρονα, παρέχεται άμεση διαφάνεια και πληροφόρηση για την διάρθρωση του χαρτοφυλακίου και την απόδοση των επενδύσεων, μέσω καταστάσεων που ετοιμάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.