Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Η BOC Asset Management Company Limited διαθέτει άδεια λειτουργίας για την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών  και σε αυτά τα πλαίσια δύναται να παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές επενδυτικές υπηρεσίες σε θεσμικούς επενδύτες.

Η Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών απευθύνεται σε πελάτες οι οποίοι θέλουν να λαμβάνουν οι ίδιοι τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις για κάθε επιμέρους επένδυση, αφού λάβουν τις εξατομικευμένες επενδυτικές προτάσεις μας.

Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από μια εξειδικευμένη ομάδα στελεχών η οποία αποτελείται από στελέχη με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση επενδύσεων και εστιάζονται σε προτάσεις για την διαμόρφωση της επενδυτικής στρατηγικής που πρέπει να ακολουθηθεί, και σε επενδυτικές λύσεις συμβατές με το επενδυτικό προφίλ του πελάτη.