Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 

Επιτροπή Ελέγχου / Διαχείρισης Κινδύνων

Πολιτική Απολαβών

1. Απολαβές Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων

Για τους Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει τις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών του προσωπικού του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου στο οποίο η Εταιρεία ανήκει.

Σε γενικές γραμμές, η μισθοδοσία των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας περιλαμβάνε:

  • Βασικό μισθό
  • Τιμαριθμικό επίδομα
  • Επίδομα λόγω βάρδιας

Οι κλίμακες του βασικού μισθού της μισθοδοσίας των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων καθορίζονται, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας Σύμβασης μεταξύ του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου και της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου.

Η Εταιρεία προβαίνει επίσης σε ετήσιες αξιολογήσεις των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων έναντι καθορισμένων στόχων.

Τυχόν προσαυξήσεις οι οποίες δύναται να παραχωρηθούν από την Εταιρεία (π.χ., ετήσιες προσαυξήσεις ή πρόσθετες προσαυξήσεις) προστίθενται στο βασικό μέρος του μισθού.

2. Απολαβές Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων

Οι αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου και περιλαμβάνουν σταθερό μισθό.

Σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών για τους Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, δικαιώματα συμβούλων καταβάλλονται μόνο στους Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας, ενώ δεν καταβάλλονται δικαιώματα συμβούλων στους Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους που εκπροσωπούν το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου.

3. Αειφόρος Ανάπτυξη

Η πολιτική αποδοχών συνάδει με την ενσωμάτωση των κινδύνων αειφόρου ανάπτυξης. Η υφιστάμενη δομή αμοιβών δεν συνδέεται με τον κίνδυνο απόδοσης, επομένως δεν ενθαρρύνει ούτε ανταμείβει τη λήψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας.