Το προφίλ της BOCAM

Η BOC Asset Management, για λόγους συντομογραφίας θα αναφέρεται ως BOCAM, έχει συσταθεί υπό τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113 και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών της Κύπρου με αριθμό εγγραφής HE 358706. Η Εταιρεία Διαχείρισης συστάθηκε το 2016 για αόριστη χρονική διάρκεια και έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά Κύπρου (Αριθμός Άδειας ΕΔ ΟΣΕΚΑ 5/78/2012).

Η BOC AM ανήκει 100% στη θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Κύπρου The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO).  

Σκοπό έχει να προσφέρει σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις υφιστάμενες και μελλοντικές τους ανάγκες, σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας προσωπική εξυπηρέτηση. Η φερεγγυότητα του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, η δυναμική και επιτυχημένη πορεία του στην Κύπρο, καθώς και η προσήλωση και πίστη του στην κυπριακή αγορά, δημιουργούν τις βάσεις επιτυχίας της BOCAM.

Η διαρκής χρήση πρωτοποριακής τεχνολογίας και η επαγγελματική διαχείριση αποτελούν δέσμευση της BOCAM προς το επενδυτικό κοινό. Η Εταιρεία στελεχώνεται από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων ατόμων με πελατοκεντρική προσέγγιση, διαφανείς διαδικασίες, επαγγελματισμό και σωστή οργάνωση.

Οι εργασίες που δύναται να παρέχει η Εταιρεία βάσει της παραπάνω απόφασης περιλαμβάνουν:

  • Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ (UCITS)
  • Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικών και Ιδιωτών Πελατών
  • Διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ)
  • Συμβουλευτική Διαχείριση Θεσμικών Επενδυτών
  • Υπηρεσίες υποστήριξης σε κεφάλαια άλλων διαχειριστών (fund hosting services)

Το όραμά μας είναι να εδραιωθούμε ως η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Κύπρο προσθέτοντας αξία στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των πελατών μας.