Η BOC Asset Management Ltd γνωρίζει τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνουν τις Πρωτοβουλίες Περιβάλλοντος, Κοινωνικής και Διακυβέρνησης (ESG) της ΕΕ και συγκεκριμένα τη θέσπιση ενός πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (ΤΑΞΟΝΟΜΙΑ) και τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη Δημοσίευση των Βιώσιμων Οικονομικών (SFDR). Από την άποψη αυτή, η Εταιρεία βρίσκεται σε μεταβατική φάση, τροποποιώντας τις επενδυτικές της πολιτικές, προκειμένου να ενσωματώσει διαδικασίες που λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της αειφόρου ανάπτυξης και να ενσωματώσει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεών της, κριτήρια που ικανοποιούν ανθρώπινα, κοινωνικά, οικονομικά, κυβερνητικά και περιβαλλοντικά θέματα και ανησυχίες κατά τον εντοπισμό επενδυτικών λύσεων που προσφέρονται στους πελάτες.

Επί του παρόντος, η Εταιρεία επενδύει κυρίως σε κεφάλαια ΟΣΕΚΑ, μερικά από τα οποία λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η αναθεώρηση και επανεξεταστούν όλες οι πτυχές, η Εταιρεία θα λάβει υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας

Η BOC Asset Management Ltd δεν λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεών της στους παράγοντες βιωσιμότητας με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Το άρθρο 4 του κανονισμού για την βιώσιμη ανάπτυξη, απαιτεί από τους διαχειριστές κεφαλαίων να κάνουν μια σαφή δήλωση σχετικά με το εάν λαμβάνουν ή όχι υπόψη τις «κύριες δυσμενείς επιπτώσεις» των επενδυτικών αποφάσεων σε παράγοντες βιωσιμότητας. Παρόλο που η BOC Asset Management Ltd λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τη βιώσιμη ανάπτυξη, σημειώνεται ότι ορισμένες από τις επενδυτικές της στρατηγικές δεν μπορούν προς το παρόν να υποστηρίξουν την υιοθέτηση του καθεστώτος δυσμενών επιπτώσεων στο πλαίσιο της SFDR, δεδομένου ότι αυτές οι στρατηγικές περιλαμβάνουν κυρίως επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, όπου συχνά δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί λεπτομερής έλεγχος σχετικά με τον κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδύσεών μας στους παράγοντες βιωσιμότητας.

Η Εταιρεία θα διατηρήσει την απόφασή της να μην συμμορφωθεί με την εξέταση των κύριων δυσμενών επιπτώσεων υπό τακτική επανεξέταση και θα επανεξετάσει επισήμως την απόφαση τουλάχιστον ετησίως.

Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων 2017/828/ΕΕ και τον Νόμο 111(I) του 2021  (μεταφορά στο Κυπριακό δίκαιο)(από κοινού αναφερόμενοι ως «SRD II»), απαιτεί από τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να αναπτύξουν και να γνωστοποιήσουν δημόσια μια πολιτική για την ενεργό συμμετοχή σε επενδύσεις σε εταιρείες του ΕΟΧ που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά του ΕΟΧ.

Επειδή οι επενδύσεις της BOC Asset Management Ltd («BOCAM») γίνονται κατά βάση σε Αμοιβαία Κεφάλαια, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις παραπάνω διατάξεις του SRD II, η BOCAM θα ​​βασίζεται στις αντίστοιχες Πολιτικές των Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων που  έγιναν οι επενδύσεις. Ως εκ τούτου, η BOC Asset Management Ltd ακολουθεί επί του παρόντος μια προσέγγιση παθητικής δέσμευσης.