Καθαρή Εσωτερική Αξία

Είναι σημαντική και υποχρεωτική η ανακοίνωση της καθημερινής Καθαρής Τιμής του Α/Κ. Είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης της συνολικής αξίας του καθαρού ενεργητικού του κάθε Α/Κ με τον συνολικό αριθμό μεριδίων την συγκεκριμένη ημέρα στο cut off time.

Καθαρή Εσωτερική Αξία / Απόδοση Α/Κ